Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Het Wildhuys

Artikel 1
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Het Wildhuys in het kader van haar bedrijf aangaat.

Artikel 2
Door of vanwege Het Wildhuys wordt aan de gast accommodatie voor logies met ontbijt gedurende een overeengekomen periode ter beschikking gesteld en tevens worden voor paarden/ponies van gasten stallen en/of weiden inclusief strooisel voor de stal, hooi en (in overleg met de gast) krachtvoer ter beschikking gesteld. De prijzen zijn inclusief toeristenbelasting en BTW.
Het Wildhuys heeft het recht om geen weiden ter beschikking te stellen indien de weersomstandigheden het gebruik van de weiden niet toestaat, hetgeen ter beoordeling van Het Wildhuys is.

Artikel 3
Reserveringen worden binnen 5 dagen na ontvangst bevestigd. Het Wildhuys behoudt zich het recht voor over te gaan tot annulering van de reservering bij overmacht. Na bevestiging van de reservering dient 50% van de overeengekomen som overgemaakt te worden, tenzij anders is overeengekomen. Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief. Het restantbedrag dient uiterlijk 1 week voor de dag van aankomst te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4
Bij annulering meer dan een maand voor de dag van aankomst zijn geen kosten verschuldigd.
Bij annulering in de periode tussen 30 en 14 dagen voor de dag van aankomst is 25% van het reserveringsbedrag verschuldigd.
Bij annulering in de periode tussen 14 en 7 dagen voor de dag van aankomst is 50% van het reserveringsbedrag verschuldigd.
Bij annulering in de periode tussen 7 en 3 dagen voor aankomst is 60% van het reserveringsbedrag verschuldigd.
Bij annulering in de periode tussen 3 en 1 dagen voor de dag van aankomst is 85% van het reserveringsbedrag verschuldigd.
Bij annulering vanaf 24 uur of minder voor de dag van aankomst is 100% van het reserveringsbedrag verschuldigd.
(het reserveringsbedrag is het totale bedrag aan logies met ontbijt/stallingskosten incl btw en toeristenbelasting dat verschuldigd is voor de gereserveerde periode).

Artikel 5
Het Wildhuys is, tenzij de schade is ontstaan door opzet en/of grove schuld van (medewerkers van) Het Wildhuys, niet aansprakelijk voor: verlies, diefstal, verduistering, directe of indirecte schade en/of kosten, veroorzaakt aan personen en/of zaken tijdens of ten gevolge van het verblijf op de accommodatie. De schade is voor rekening en risico van de gast.
De aansprakelijkheid van Het Wildhuys is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Het Wildhuys wordt uitgekeerd.
De gast is jegens Het Wildhuys aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hem/haarzelf en zijn/haar zaken.
De gast zorgt zelf voor een ongevallenverzekering en een WA-verzekering.
Meegebrachte paarden/ponies dienen te zijn inge├źnt tegen influenza, vrij te zijn van ziektes en recentelijk te zijn ontwormd.

Artikel 6
Roken is binnenshuis niet toegestaan, noch in en rondom de stallen en wagenloods.

© Copyright Wildhuys